ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
มากที่สุด ( 1 )
50.00%
มาก ( 1 )
50.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 0 )
0.00%