หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนภาพรรณ ธรรมดา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0818188415


นางสุนิศา หาญลือ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนรองปลัดฯ
โทร : 0817490390
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพรพิมล โสมเสริมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819944538


นางสุนิศา หาญลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0817490390


นางสาวจารุวรรณ หอมทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0899048583


นายอนัน วงษ์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0632681806


นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0991624556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764