หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชย์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598