หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนวตำบลหนองนาก [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งทึ่ ๒๕๕/๒๕๖๐ [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)