หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลหนองนาก ชื่อของตำบลนั้น ถูกตั้งมาจาก ตำบลหนองนาก มีแหล่งน้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยขมิ้น คลองเพรียว และในสมัยก่อนชาวบ้านมาอาศัยปลูกบ้านตามริมคลอง และได้มีสัตว์ชนิดหนึ่งชอบหาอาหารกินตามริมน้ำ คือ ตัวนากกินปลาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลหนองนาก
 
 
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแค ไปทางทิศเหนือเป็นระยะ ทางประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ 11.92 ตารางกิโลเมตร ( 7,450ไร่ )
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองยาว
ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย
ตำบลห้วยขมิ้น
อำเภอหนองแค
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล
ตำบลห้วยทราย
อำเภอเมือง
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลหรือตำบลใกล้เคียง บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ราบสูงบางส่วน ภายในพื้นที่มีคลองส่งน้ำจำนวน 3 สาย แต่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย หรือเหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,824 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,854 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48

หญิง จำนวน 1,970 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,433 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 320.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1   บ้านดอนเค็ง 124 144 268 122  
2   บ้านจาน 343 367 710 221
  3   บ้านจาน 161 150 311 89  
4   บ้านใหม่ 318 327 645 265
  5   บ้านหนองครก 127 112 239 83  
6   บ้านหนองตาพรม 87 81 168 57
  7   บ้านหนองนากเหนือ 129 138 267 79  
8   บ้านโคกหัวนา 260 273 533 142
  9   บ้านหนองนากใต้ 305 378 683 375  
    รวม 1,854 1,970 3,824 1,433
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหนองแค
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598